SU VE ATIK SU LABORATUVARI

SU / ATIK SU ANALİZ LABORATUVARI
Su, atık su ve yüzeysel suların ; aşağıda belirtilen yönetmeliklerin belirlediği parametrelerce , belirli periyotlarda analiz edilmesi zorunludur.
1. 31.12.2004 R.G.No:25687 "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"
2. 09.01.2006 R.G. No:26048 "Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği"
3. 26.11.2005 R.G.No: 26005 "Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2. Analizleri)"
4. 27.06.2009 R.G No 27271 "Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği"
5. 08.01.2006 tarih ve 26047 "Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği"
6.  20.03.2010 R.G No:27527 "Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği"

Parametreler;

* Kimyasal Oksijen İhtiyacı
* Yağ ve Gres Tayini
* Klorür Tayini
* pH Tayini
* Toplam Askıda Katı Madde Tayini
* Amonyak/Amonyum Azotu Tayini
* Serbest Klor ve Bağlı Klor Tayini
* Sülfür Tayini
* Sülfit Tayini
* Sülfat Tayini
* Fenol Tayini
* Krom +6 Tayini
* Toplam Krom Tayini
* İletkenlik Tayini
* Tuzluluk Tayini
* Sıcaklık Tayini
* Renk Tayini
* Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
* Çökebilen Katı Madde Tayini
* Florür Tayini
* Nitrat Tayini
* Nitrit Tayini
* Ortofosfat Tayini
* Toplam Fosfor Tayini
* Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
* Klorofil-a Tayini
* Bor Tayini
* Asidite Tayini
* Alkalinite Tayini
* Toplam Sertlik Tayini
* Fenollerin Tayini
* Bulanıklık Tayini
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
* Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) (Seyreltme Metodu )
* Renk Tayini (Spektrofotometrik Metot )
* Ağır Metal Analizleri Gümüş(Ag), Alüminyum(Al), Arsenik(As), Bor(B), Kalsiyum(Ca), Kadmiyum(Cd), Kobalt(Co), Krom(Cr), Bakır(Cu), Demir(Fe), Potasyum(K), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Sodyum(Na), Nikel(Ni), Kurşun(Pb), Kalay(Sn), Çinko(Zn)
* Yüzey Aktif Madde (MBAS)
* Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR)